Vedtægter for Stationen Durup

§1. Navn og hjemsted
Stk.1. Foreningens navn er Stationen Durup.
Stk.2. Foreningens hjemsted er Mølkærvej 3, Durup, Skive Kommune.

§2. Formål
Stk.1. Foreningens formål er:
a)i samarbejde med Skive Kommune at organisere, administrere og drive kultur- og aktivitetshuset Stationen Durup.
b)at sikre at Stationen er et selvstændigt og uafhængigt kultur- og aktivitetshus, og
c)at medvirke til at der stilles fleksible faciliteter til rådighed primært for borgere og foreninger iSkive Kommune.

§3. Samarbejde med SkiveKommune
Stk.1. Skive Kommune stiller Stationen tilrådighed for Foreningen.
Stk.2. Fordelingen af Stationens driftsmæssige omkostninger mellem Foreningen og Skive Kommune er fastlagt i en selvstændigdriftsoverenskomst / Brugsaftale.

§ 4. Medlemskreds
Stk.1. Som medlemmer kan optages enhver enkeltperson,forening eller brugergruppe,som har lyst ogvilje til at arbejde for Foreningens formål.
Stk.2. Indmeldelse sker på Foreningens indmeldelsesblanket. Medlemsskabet er først gyldigt, nårmedlemmet har betalt kontingent.
Stk.3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af etregnskabsår.Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkrævesforud forhvert regnskabsår. Ønskes der tegning af medlemskab midt i et regnsskabsår, betales derfuldt kontingent.
Stk. 5. Såfremt et medlem har modarbejdet Foreningen, kan det pågældende medlem efter indstillingfra bestyrelsen ekskluderes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor punkteteksklusion forinden er sat på dagsorden. Eksklusion kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødtemedlemmer stemmer herfor. Meddelelse om Brugerrådets begrundede indstilling om eksklusion skalskriftligt meddeles den pågældende inden indkaldelse til generalforsamling.

§ 5. Generalforsamling.
Stk.1. Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned ogindkaldes med mindst tre ugers varsel skriftligt til medlemmerne og ved annoncering i den lokaledagspresse medangivelse af dagsorden. Medlemmer, hvor Foreningen har deres e-mailadresse, kanindkaldes via denne.
Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer,der senest ugedagenforinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk.4. Hver forening er sikret min. en repræsentant i Brugerrådet. Hver forening vælger enrepræsentant i sin midte,som bliver født medlem af Brugerrådet.
Foreningernes valgte brugerrådsrepræsentanter indsættes i Brugerrådet. De resterendebrugerrådsmedlemmer vælges på generalforsamlingen.
Stk.5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
Valgafstemmetællere
Valgafdirigent
Formandens beretning
Regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Godkendelse af budget
Aktivitetsplan til orientering
Valg af 3 brugerrådsmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af 1-2 revisorer
Eventuelt
Stk. 6.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Brugerrådet i hænde senest 8dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet,skal være Brugerrådet i hænde senest tre måneder forud for generalforsamlingen.
Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af brugerrådet.
Stk. 8. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal og håndsoprækning. Skriftligafstemning anvendes dog, hvis det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der erforeslået flere end det antal,der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
Stk. 9. Valg af brugerrådsmedlemmer sker således,at 2 medlemmer er på valg i lige år og 1 medlem erpå valg i ulige år.
Valgene gælder for en 2 årig periode.
Suppleanter vælges hvert år.

§ 6.Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes,når Brugerrådet finder det nødvendigt, og nårmindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandenskendskab.
Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 7. Foreningens daglige ledelse
Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af Brugerrådet, der foruden formanden består afkassereren og et antal brugerrådsmedlemmer.
Stk.2. Brugerrådet leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter oggeneralforsamlingens beslutninger.
Stk.3. Senest 14dage efter nyvalg til Brugerrådet afholdes konstituerende møde, hvor Brugerrådetvælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle 4 tillidsposter gælder frem til næstegeneralforsamling.
Stk.4. Brugerrådet fastsætter forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgruppertil varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk.5. Formanden -og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder Brugerrådets møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, ellermindst tre medlemmer af brugerrådet fremsætter ønske herom.I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodning.
Stk.6. Brugerrådet fastlægger Foreningens og Stationens aktiviteter. Brugerrådets forslag tilaktivitetsplan fremlægges til orientering på den årlige generalforsamling.
Stk.7. Brugerrådet har det overordnede ansvar for Stationens drift. Brugerrådet skal sikre etligeværdigt og godt samarbejde mellem brugerne af Stationen, brugerrådet og Skive Kommune.Brugerrådet skal være åbent overfor nye medlemmer.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision
Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, dog således at første regnskabsårer fraforeningens stiftelse og frem til 31.12.2014
Stk.2. Brugerrådet er ansvarlig over for generalforsamling, budget og regnskab.
Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk.4. Foreningen og Stationen skal principielt hvile i sig selv ved indtægter fra medlemskaber ogaktiviteter i Stationen, jfr.driftsoverenskomsten.
Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, og fremsendes hvert årSkive Kommune til orientering.

§9. Tegning og hæftelse
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et brugerrådsmedlem iforeningen.Ved optagelse af lån tegnes Foreningen af det samlede brugerråd.
Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse overfor de forpligtelser,der påhviler foreningen.

§10. Vedtægtsændringer
Stk.1. Vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslagetfremgår af dagsorden.
Stk.2. Skive Kommune skal godkende alle vedtægtsændringer.
Stk. 3. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på,dog skal de forinden være godkendt af Skive Kommune.

§11. Opløsning
Stk.1. Opløsning af Foreningen kan kun finde sted ved 2/3 flertal på to hinanden følgendegeneralforsamlinger,hvor af den ene skal være ordinær.
Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2fastsatte formål eller til almennyttige formål i Skive Kommune.
Den opløsende generalforsamling træffer beslutningom formuens anvendelse.

§12. Datering
Stk.1. Således vedtaget på Foreningens stiftende generalforsamling den. 12. nov. 2014.